Kvalitet & Miljö

PBH Teknik AB är ett företag inom området kvalificerad mekanisk bearbetning. Vår målsättning är att företaget alltid skall förknippas med hög kompetens och säkra leveranser, där vi jobbar med ständiga förbättringar mot våra kunder och vår organisation För att nå dessa mål utbildar vi ständigt våra medarbetare som också är vårt främsta ansikte utåt. Kompetenta och välutbildade medarbetare säkerställer att vi uppfyller våra åtagande gentemot mot våra kunders krav, vilket leder till ett gott samarbete såväl inom vår organisation som med våra kunder.

PBH Teknik AB är ett företag inom mekanisk bearbetning. PBH har som övergripande mål att tillverka och vid rätt tidpunkt leverera produkter inom högteknologisk bearbetning, så att kvalitet och miljöpåverkan uppfyller vår omvärlds specificerade krav och förväntningar.

Ständiga förbättringar
PBH har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och samhället. Vi skall minska vår påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.

Åtagande
Inom PBH åtar vi oss att som minimum följa gällande miljölagstiftningar och de förordningar som gäller inom vårt verksamhetsområde samt att arbeta för att förebygga föroreningar. Vi ska också verka för att motsvarande krav uppfylls av våra leverantörer.

Utvärderingar
På PBH utvärderar och analyserar vi ständigt våra processer beträffande miljöpåverkan och vårt arbete med ständiga förbättringar av verksamhetens miljöpåverkan.

Kommunikation
Inom vår organisation är det viktigt att vår policy är kommunicerad främst till våra kunder och leverantörer, men även till de yttre intressenter som är intresserade av vårt miljöarbete. Vi utvecklar ett personligt ansvar hos medarbetarna genom utbildning, information och aktiv medverkan i miljöarbetet.